VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

Obor  DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT – denní forma

Podmínky pro přijímání ke vzdělání:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • splnění podmínek přijímacího řízení stanovených ředitelem školy (uchazeči musí splnit podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, nekonají se přijímací zkoušky - nepíší se testy, probíhá ústní pohovor, neakceptujeme snížený stupeň hodnocení chování na SŠ; znalost cizího jazyka - na úrovni SŠ)
 • při nadlimitním počtu přihlášených uchazečů je rozhodující prospěch za poslední ročník střední školy a prospěch z maturitní zkoušky

Další specifické požadavky - podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče:

 • prokázání zdravotní způsobilosti (jako přílohu k přihlášce ke vzdělávání je nutno doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle Nařízení vlády č. 367/2012 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, a to na zvláštním formuláři „potvrzení o zdravotní způsobilosti DFA“, který je zveřejněn na internetových stránkách školy)
 • k posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař

Přihláška:

Termín přijímacího řízení:

 • přijímací řízení probíhá v měsíci červnu (konkrétní datum bude uveřejněno v  aktualitách)

Obor  DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT – kombinovaná forma

Podmínky pro přijímání ke vzdělání:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • splnění podmínek přijímacího řízení stanovených ředitelem školy (uchazeči musí splnit podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti, nekonají se přijímací zkoušky-nepíší se testy, probíhá ústní pohovor; znalost cizího jazyka  - na úrovni SŠ)
 • při výběru zájemců o vzdělání se přihlíží především k datu, kdy škola obdrží závaznou přihlášku, dále k vystudovanému oboru na střední škole a zda je uchazeč/ka zaměstnán/a v lékárně
 • při přijímacím řízení předloží uchazeči originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení, potvrzení o zdravotní způsobilosti, občanský průkaz a jednu průkazkovou fotografii

Další specifické požadavky - podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče:

 • prokázání zdravotní způsobilosti (jako přílohu k přihlášce ke vzdělávání je nutno doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle Nařízení vlády č. 367/2012 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, a to na zvláštním formuláři „potvrzení o zdravotní způsobilosti DFA“, který je zveřejněn na internetových stránkách školy)
 • k posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař

Přihláška:

 • formulář „přihláška DFA kombi“, termín podání přihlášky – průběžně během celého roku (nejlépe do konce května)

Termín přijímacího řízení:

 • zápis (přijímací řízení) probíhá v měsíci červnu, přesný termín bude zveřejněn v aktualitách. Přihlášeným uchazečům ke vzdělávání bude zaslána písemná pozvánka (do určitého počtu – dle data obdržení přihlášky).