VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

Obor  LABORATORNÍ ASISTENT

Podmínky pro přijímání ke vzdělání:

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • úspěšná jednotná přijímací zkouška = "státní přijímačky"  (60 %)
 • splnění kriterií přijetí (40%)
 • kritéria přijetí: pro přijetí ke vzdělávání jsou rozhodující:  známky z předmětů přírodopis, chemie, český jazyk a cizí jazyk za 2. pol. 8. třídy a 1. pol.
  9. třídy; celkový průměr známek za 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy ZŠ; zájem o zvolený obor a školu; přihlédnutí k účasti žáka v olympiádách, soutěžích a ostatních činnostech souvisejících se zvoleným oborem.  Bližší informace ZDE.
 • prokázání zdravotní způsobilosti (k přihlášce ke studiu je nutno doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání dle Nařízení vlády č. 367/2012 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, a to na zvláštním formuláři !!! Ke stažení zde: „potvrzení o zdravotní způsobilosti LA
 • žáci se specifickou poruchou učení jsou zohledněni za podmínky doložení posudku pedagogicko-psychologické poradny !!! 

Další specifické požadavky - podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče:
Při výběru oboru vzdělání nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

 • prognosticky závažnými nemocemi horních končetin znemožňujícími jemnou motoriku a koordinaci pohybů,
 • přecitlivělostí na látky používané při konzervárenských pracích; týká se praktického vyučování a dále předpokladu, že kontakt s těmito látkami nelze při výkonu povolání vyloučit,
 • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.

Při stanovení zdravotní způsobilosti uchazeče o obor vzdělání laboratorní asistent je dále nutno přihlédnout ke kritériím vyplývajícím z vyhlášky č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní příslušný registrující praktický lékař.

Přihláška ke vzdělávání: můžete si stáhnout v hlavní nabídce v části "KE STAŽENÍ" (lišta vlevo) nebo přihlášku obdržíte na ZŠ či si ji stáhnete na stránkách MŠMT. 

Termín přijímacího řízení:


Obor  ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM (nově připravujeme, probíhá schvalovací řízení...)

Podmínky pro přijímání ke vzdělání:

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • úspěšná přijímací zkouška  = "státní přijímačky"  (60%)
 • splnění kritérií přijetí (40%)
 • kritéria přijetí: prospěch - pro přijetí ke vzdělávání jsou rozhodující:  známky z předmětů přírodopis, chemie, český jazyk a cizí jazyk za 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy; celkový průměr známek za 2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy ZŠ; zájem o zvolený obor a školu; přihlédnutí k účasti žáka v olympiádách, soutěžích a ostatních činnostech souvisejících se zvoleným oborem.

Další specifické požadavky - podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče:
- obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.
Přihláška ke vzdělávání: můžete si stáhnout v hlavní nabídce v části "KE STAŽENÍ" nebo přihlášku obdržíte na ZŠ či si ji stáhnete na stránkách MŠMT
Termín přijímacího řízení: bude uveřejněn v aktualitách