VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.
Právě se nacházíte: FARMEKO O škole Zdravotnické lyceum

 • OBOR ŘÁDNĚ ZAPSÁN DO REJSTŘÍKU ŠKOL; poprvé otevřen od září 2019... 
 • Dobře se učíte a nechce jít na gymnázium ? Čtěte více...

Atraktivní obor vzdělání s maturitní zkouškou Zdravotnické lyceum (78-42-M/04) je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání. 

Výuka je realizována na základě školního vzdělávacího programu (ŠVP) - Zdravotnické lyceum.
Vzdělávací program připravuje žáky především ke studiu zdravotnických, farmaceutických, přírodovědných, zdravotně-sociálních, pedagogických a dalších oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách. Vzdělávací program zdravotnického lycea je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě s prohloubenou výukou přírodovědných předmětů a výukou předmětů odborných/propedeutických - farmaceutická, laboratorní, zdravotnická a psychologická průprava. V oboru jsou vyučovány 2 cizí jazyky.
Nadaným studentům nabízíme: prospěchové stipendium, semináře k přípravě na VŠ, zapojení do středoškolské odborné činnosti, olympiád apod.

Uplatnění absolventů:

 1. další studium na VOŠ a na VŠ především se zaměřením na farmacii, laboratoring, zdravotnictví, veterinu,  či pedagogiku, např. obory: farmaceutický asistent, zdravotní laborant, dentální hygiena, fyzioterapie, optika a optometrie, radiologický asistent, nutriční terapeut, biomedicínská technika, zdravotně-sociální pracovník, toxikologie, mikrobiologie, zdravotnický záchranář, dětská sestra, všeobecná sestra, porodní asistentka, medicína, farmacie, veterina, pedagogika, přírodovědné obory ad.)
 2. přímé uplatnění v praxi:
 • pracovníci ve zdravotnické administrativě
 • pracovníci ve zdravotnickém pojišťovnictví
 • pracovníci na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy
 • reprezentanti firem specializovaných na laboratorní přístroje, pomůcky a chemikálie
 • prodejci přístrojů a pomůcek pro zdravotnictví a laboratoře 

Absolventi mohou pokračovat ve studiu tříletého pomaturitního studia oboru Diplomovaný farmaceutický asistent na škole FARMEKO (získávají titul DiS.), kde budou v případě zájmu a na základě odpovídajících studijních výsledků přijímání přednostně před uchazeči z jiných středních škol.

Předměty učebního plánu:

 • všeobecné: český jazyk a literatura (1.-4.roč.), 2 cizí jazyky (1.-4.roč.- dle výběru - AJ, NJ, RJ), konverzace v cizím jazyce (4. roč.), latinský jazyk (1. roč.), společenskovědní základ (2.-4.roč,), dějepis (1. roč.), matematika (1.-4.roč.), seminář z matematiky (3.-4.roč.), fyzika (1.-2.roč.), chemie (1.-2.roč.), biochemie a biotechnologie (2.-3.roč.), biologie a genetika (1.-2.roč.), ekologie (2.roč.), geografie a cestovní medicína (2.roč.), seminář z biologie (3.-4.roč.), seminář z chemie (4.roč.), informační a komunikační technologie (1.-4.roč.), tělesná výchova (1.-4.roč.), ekonomika a finanční gramotnost (3.-4.roč.), seminář ze společenských věd (4.roč.)
 • obecně – odborné: biofyzika a zdravotnická technika (3.-4.roč.), somatologie (1.-2.roč.), laboratorní technika (1.roč.), obecná a sociální psychologie (3.roč.), veřejné zdravotnictví (3.roč.), první pomoc (1.roč.), výchova ke zdraví(1.roč.), patologie (2.roč.)
 • propedeutické – průpravné: klinická a diagnostická propedeutika (3.-4.roč.), farmaceutická propedeutika (3.+4.roč.) mikrobiologie, hygiena a toxikologie (3.roč.), vývojová a zdravotnická psychologie (4.roč.)
 • Učební plán

 
Způsob ukončení vzdělávání: Podle platných předpisů MŠMT ČR je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.
Společná (státní) část maturitní zkoušky: ČJ, cizí jazyk
Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek, a to: 

 • biologie (teoretická zkouška, ústní forma)
 • obhajoba maturitní práce
 • žák si volí dle svého uvážení z těchto předmětů: chemie, společenskovědní základ nebo odborné zdravotnické předměty - propedeutika (klinická a diagnostická propedeutika, farmaceutická propedeutika)


Další informace: školné na školní rok 2022/2023 počínaje 1. ročníkem 1650 Kč měsíčně (školné se platí ve 2 pololetních splátkách předem)
Podmínky přijetí: naleznete v části „pro uchazeče“ 

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.

Více informací