VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.
Právě se nacházíte: FARMEKO O škole Zdravotnické lyceum

 • OBOR ŘÁDNĚ ZAPSÁN DO REJSTŘÍKU ŠKOL; OTEVÍRÁME od září 2019!!! 
 • Dobře se učíte a nechce jít na gymnázium ? Čtěte více...

Atraktivní obor vzdělání s maturitní zkouškou Zdravotnické lyceum (78-42-M/04) je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání.
Výuka je realizována na základě školního vzdělávacího programu (ŠVP) Zdravotnické lyceum.
Vzdělávací program připravuje žáky především ke studiu zdravotnických, farmaceutických, přírodovědných, zdravotně-sociálních, pedagogických a dalších oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách. Vzdělávací program zdravotnického lycea je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě s prohloubenou výukou přírodovědných předmětů a výukou předmětů odborných/propedeutických - farmaceutická, laboratorní, zdravotnická a psychologická průprava. V oboru jsou vyučovány 2 cizí jazyky.
Nadaným studentům nabízíme: prospěchové stipendium, semináře k přípravě na VŠ, zapojení do středoškolské odborné činnosti, olympiád apod.

Uplatnění absolventů:

 1. další studium na VOŠ a na VŠ především se zaměřením na farmacii, laboratoring, zdravotnictví, veterinu,  či pedagogiku, např. obory: farmaceutický asistent, zdravotní laborant, dentální hygiena, fyzioterapie, optika a optometrie, radiologický asistent, nutriční terapeut, biomedicínská technika, zdravotně-sociální pracovník, toxikologie, mikrobiologie, zdravotnický záchranář, dětská sestra, všeobecná sestra, porodní asistentka, medicína, farmacie, veterina, pedagogika, přírodovědné obory ad.)
 2. přímé uplatnění v praxi:
 • pracovníci ve zdravotnické administrativě
 • pracovníci ve zdravotnickém pojišťovnictví
 • pracovníci na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy
 • reprezentanti firem specializovaných na laboratorní přístroje, pomůcky a chemikálie
 • prodejci přístrojů a pomůcek pro zdravotnictví a laboratoře 

Absolventi mohou pokračovat ve studiu tříletého pomaturitního studia oboru Diplomovaný farmaceutický asistent na škole FARMEKO (získávají titul DiS.), kde budou v případě zájmu a na základě odpovídajících studijních výsledků přijímání přednostně před uchazeči z jiných středních škol.

Předměty učebního plánu:

 • všeobecné: český jazyk a literatura, 2 cizí jazyky (dle výběru - AJ, NJ, RJ), konverzace v cizím jazyce, latinský jazyk, společenskovědní základ, dějepis, matematika, fyzika, chemie, biochemie a biotechnologie, biologie a genetika, ekologie, biologický seminář, informační a komunikační technologie, tělesná výchova, ekonomika;
 • obecně – odborné: biofyzika a zdravotnická technika, somatologie, laboratorní technika, obecná a sociální psychologie, veřejné zdravotnictví, první pomoc, výchova ke zdraví, patologie
 • propedeutické – průpravné: klinická a diagnostická propedeutika, farmaceutická propedeutika, mikrobiologie, imunologie a epidemiologie, vývojová a zdravotnická psychologie

 
Způsob ukončení vzdělávání: Podle platných předpisů MŠMT ČR je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.
Společná (státní) část maturitní zkoušky: ČJ, cizí jazyk, matematika
Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek, a to: 

 • biologie (teoretická zkouška, ústní forma)
 • obhajoba maturitní práce


Další informace: školné 1360,- Kč měsíčně.
Podmínky přijetí: naleznete v části „pro uchazeče“