VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.
Právě se nacházíte: FARMEKO O škole O škole

 • činnost školy jsme zahájili v roce 1992 - od tohoto roku je škola FARMEKO zařazena do sítě škol MŠMT ČR - splňuje veškerá kritéria pro kvalitní výuku připravující žáky k maturitě a pro vyšší odborné vzdělávání
 • za dobu uplynulých let prošly školou stovky absolventů se zaměřením na farmacii, laboratoring či environmentalistiku
 • studenti se velmi dobře uplatňují v praxi či při studiu na vysokých a vyšších školách
 • naši studenti dosahují velmi dobrých výsledků při státních maturitách - ve srovnání s jinými odbornými SŠ v ČR jsme vysoce nadprůměrní 
 • školu neustále modernizujeme a přizpůsobujeme požadavkům legislativy, trhu práce a moderním trendům tak, abychom zajistili absolventům vysokou konkurenceschopnost


 • budova školy se nachází v jižní části města Jihlavy nedaleko centra v lokalitě zvané Na Slunci; ze středu města je snadno dostupná pro pěší (cca 10-15 minut chůze) nebo hromadnou městskou dopravou (cca 5 minut jízdy trolejbusem - linka A, E nebo autobusem č. 5)
 • škola FARMEKO se vyznačuje dobrými mezilidskými vztahy, příjemným „rodinným“ prostředím, moderním vybavením, individuálním, partnerským a komunikativním přístupem k žákům a studentům
 • snažíme se být školou užitečnou, inspirativní a přátelskou

V současné době škola zajišťuje vzdělávání v  těchto oborech:

SOŠ:


VOŠ:

K silným stránkám naší školy patří:

 • výhody malé školy, příznivé klima, dobře se navzájem známe 
 • velmi dobrá spolupráce se sociálními partnery (organizace a firmy podílející se na praktickém vzdělávání - laboratoře zdravotnických zařízení, lékárny, environmentální organizace) 
 • velmi dobré vybavení laboratorní technikou 
 • velmi dobré vybavení ICT (internet a data projektory v každé učebně, Wi-Fi  síť, přenosné PC) 
 • stabilní,  100 % kvalifikovaný pedagogický sbor, nadstandardní vztahy mezi zaměstnanci - jsme dobře sehraný tým 
 • odborné předměty vyučují prověření a osvědčení odborníci z praxe - lékaři, farmaceuti, vedoucí  laborantky, odborníci na ŽP 
 • školní poradenské centrum - profesionální erudovaná psycholožka je našim stálým zaměstnancem 
 • nadstandardní podpora žákům a studentům, přípravné semináře k maturitě 
 • prospěchové stipendium pro šikovné žáky SOŠ
 • stipendium budoucích zaměstnavatelů (lékárny) pro studenty VOŠ (až ve výši 80% školného) 
 • našim cílem je být školou užitečnou, inspirativní a přátelskou

Spolupráce školy s odbornou praxí, sociální partneři školy

Škola FARMEKO je členem profesních sdružení: Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Asociace Vyšších odborných škol a Asociace ředitelů zdravotnických škol.

Za dobu téměř dvacetileté existence školy se podařilo vybudovat velmi dobré a funkční vztahy s okolním sociálním a pracovním prostředím.   V rámci realizace svých vzdělávacích programů škola FARMEKO spolupracuje s celou řadou významných organizací. Těžiště spolupráce spočívá zejména v zajištění praktického vzdělávání, čímž je kvalitně zabezpečena provázanost školního vzdělávacího procesu s praxí.      

Ke stěžejním sociálním partnerům školy FARMEKO patří: Nemocnice Jihlava a ostatní nemocnice v Kraji Vysočina, desítky lékáren po celé ČR a na Slovensku, Česká lékárenská holding, a.s. (společnost provozující síť lékáren Dr. Max), Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, Výzkumný ústav veterinární Brno, Muzeum Vysočiny Jihlava, ZOO Jihlava, Ekoinfocentrum Jihlava a mnoho dalších organizací.

Významným prvkem pro zabezpečení kvality a aktuálnosti teoretické a praktické výuky je pro školu FARMEKO spolupráce s vysokými školami, konkrétně  s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně. S těmito vysokými školami spolupracujeme při zabezpečování speciálních odborných přednášek, tvorbě a aktualizaci vzdělávacích programů, zajišťování odborných exkurzí a při vedení a realizaci studentských projektů a závěrečných maturitních či absolventských prací.

Materiální vybavení

 • Teoretická výuka probíhá v kmenových učebnách plně vybavených moderním sedacím nábytkem, bílými tabulemi, televizory, DVD přehrávači, videorekordéry a dataprojektory s připojením na PC. K přednáškám a realizaci projektových dnů či kulturním akcím slouží přednáškový areál, jehož součástí je studovna s počítači připojenými k internetu, knihovna, šatna a moderní sociální zařízení.
 • Praktická výuka se realizuje v pěti moderních laboratořích vybavených odpovídajícím laboratorním nábytkem, moderní přístrojovou technikou, laboratorním sklem, chemikáliemi, potřebnými surovinami  a dalším zařízením k výuce, včetně moderní přístrojové techniky.
 • Škola disponuje rovněž automatickou meteorologickou stanicí propojenou s počítačem.
 • Informační a komunikační technologie se vyučují v moderní specializované učebně. V počítačích je k dispozici úplné softwarové vybavení. Připojení k internetu a k lokální síti je samozřejmostí. Počítače a připojení k internetu jsou přístupné studentům k samostatné práci, vyhledávání informací a k odborné činnosti. Studenti mohou využívat tiskárny, kopírovací stroje a vázací zařízení.
 • Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, učebnicemi, učebními texty a další literaturou. Má svou samostatnou knihovnu, kde si žáci zapůjčují veškerou potřebnou vzdělávací i doplňkovou odbornou literaturu.

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.

Více informací