VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.
Právě se nacházíte: FARMEKO O škole Laboratorní asistent

Atraktivní obor vzdělání s maturitní zkouškou Laboratorní asistent (53-43-M/01) je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání.

Výuka je realizována na základě školního vzdělávacího programu (ŠVP) -  Laboratorní asistent.

Vzdělávací program připravuje žáky pro činnost středního zdravotnického pracovníka ve zdravotnictví, především pak pro povolání laboratorního asistenta (laboranta) v oblasti klinické biochemie (sleduje a vyhodnocuje poruchy metabolismu v organismu), hematologie (nauka o krvi a chorobách krve), histologie (nauka o tkáních - rozbor tkání), mikrobiologie, epidemiologie, hygieny apod. Žáci si v odborných předmětech osvojí správné zacházení s biologickým materiálem, jeho přípravu pro diagnostiku, principy a postupy laboratorních vyšetřovacích metod apod. Absolventi disponují znalostí světového jazyka a dovedností pracovat s informačními a komunikačními technologiemi.

Nadaným studentům nabízíme: prospěchové stipendium; semináře k přípravě na VŠ, zapojení do středoškolské odborné činnosti, olympiád, dle zájmu ze strany studentů - výuku ruského jazyka či angličtiny nad rámec středoškolského učiva apod.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru vzdělání Laboratorní asistent je vzdělán tak, aby získal nejen odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Absolvent se uplatní zejména:

  1. v laboratořích klinické biochemie, hematologie,  transfuzní služby, histologie, mikrobiologie a imunologie a jiných klinických laboratořích, případně v laboratořích chemického zaměření. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem vykonává činnosti v rámci léčebné a preventivní péče v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR. Poskytuje především laboratorní diagnostickou péči v rozsahu své odborné působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a vyhlášky č. 424/2004 Sb. MZ, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
  2. reprezentant firem specializovaných na laboratorní přístroje, pomůcky a chemikálie.
  3. prodejce přístrojů a pomůcek pro laboratoře.

Dosahujeme opakovaně velmi dobrých výsledků při státních maturitách. Absolventi jsou dobře připraveni ke studiu na vyšších či vysokých školách (především zdravotnického a přírodovědného zaměření) nebo mohou pokračovat ve studiu tříletého pomaturitního studia oboru Diplomovaný farmaceutický asistent na škole FARMEKO (získávají titul DiS.), kde budou v případě zájmu a na základě odpovídajících studijních výsledků přijímání přednostně před uchazeči z jiných středních škol.

Předměty učebního plánu: český jazyk, cizí jazyk, latinský jazyk, společenskovědní základ, dějepis, matematika, fyzika, informační a komunikační technologie, tělesná výchova, první pomoc, výchova ke zdraví, biologie, chemie, laboratorní technika, biologie člověka, biochemie a biotechnologie, laboratorní metody a analýzy, patologie, histologie a histologická technika, hematologie a transfúzní služba, mikrobiologie, klinická biochemie, veřejné zdravotnictví, psychologie, konverzace v cizím jazyce, maturitní seminář.

Způsob ukončení vzdělávání: Podle platných předpisů MŠMT ČR je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.


Společná (státní) část maturitní zkoušky:
ČJ, Cizí jazyk (angličtina), MATEMATIKA u oboru LA nebude povinným maturitním předmětem. 

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek, a to: 

  1.  klinická biochemie (teoretická zkouška, ústní forma).
  2. žák si volí dle svého uvážení buď zkoušku z hematologie a transfuzní služby, nebo z mikrobiologie, epidemiologie a imunologie (teoretická zkouška, ústní forma).
  3. praktická část maturitní zkoušky z odborných předmětů.

Další informace: školné na školní rok 2022/2023 počínaje 1. ročníkem 1750 Kč měsíčně (školné se platí ve 2 splátkách pololetně předem)
Podmínky přijetí: naleznete v části „pro uchazeče o studium

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.

Více informací