VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

Obor vzdělání s maturitní zkouškou Ekologie a životní prostředí (16-01-M/01)  - dobíhající obor, výuku tohoto oboru již nerealizujeme. 

Výuka je realizována na základě školního vzdělávacího programu Monitorování a ochrana životního prostředí.

Tento obor vzdělání je zaměřen na přírodní vědy. Absolventi disponují odborností  zejména v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, odpadového hospodářství, biologie a chemie, znalostí světového jazyka a dovedností pracovat s informačními technologiemi. Součástí vzdělávání je odborná praxe, při níž se žáci blíže seznamují s jednotlivými složkami životního prostředí (botanické, zoologické, geologické, meteorologické, vodohospodářské exkurze a měření), s činností ekologických institucí, s ekologickými problémy v rámci podniků atd. Zaměření ŠVP na problematiku monitoringu životního prostředí, vodního a odpadového hospodářství je u daného oboru ojedinělé v ČR.

Nadaným studentům nabízíme: prospěchové stipendium; seminář z angličtiny (zaměřený na výuku AJ nad rámec středoškolského učiva), výuku ruského jazyka, semináře k přípravě na VŠ, zapojení do středoškolské odborné činnosti, olympiád apod.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent je vzdělán tak, aby získal nejen odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.
Získanou středoškolskou kvalifikaci pracovníka v oblasti ochrany životního prostředí může absolvent uplatnit ve státní správě nebo ve sféře výroby a moderních služeb. 

Absolvent oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí se uplatní zejména:

1/ ve sféře výroby a služeb jako pracovník:

 • ekologických útvarů průmyslových podniků
 • laboratoří zabývajících se hodnocením stavu složek životního prostředí (monitoring kvality vody, ovzduší, půdy, hlukové zátěže apod.)
 • hygienické služby
 • vodohospodářských podniků 
 • podniků zabývajících se nakládáním s odpady a jejich recyklací
 • údržby krajiny a rozvoje venkova
 • podniků zabývající se péčí o zeleň 
 • v hydrogeologickém průzkumu
 • v hydrologickém a meteorologickém monitorování

 2/ v oblasti státní správy jako pracovník:

 • odborů životního prostředí, odborů vodního a lesního hospodářství a zemědělství
 • na inspektorátech životního prostředí 
 • na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků

3/ v informační a osvětové činnosti v oblasti životního prostředí jako pracovník:

 • v environmentálním poradenství, v ekologických informačních centrech

4/ při samostatném podnikání a při obchodně provozních činnostech  podle živnostenského zákona všude tam, kde je požadováno střední vzdělání přírodovědného zaměření s maturitní zkouškou

Dosahujeme opakovaně velmi dobrých výsledků ve státních maturitách; absolventi jsou dobře připraveni k dalšímu vzdělávání na vyšších či vysokých školách
, především přírodovědného zaměření nebo mohou pokračovat ve studiu tříletého pomaturitního studia oboru Diplomovaný farmaceutický asistent na škole FARMEKO (získávají titul DiS.), kde budou v případě zájmu a na základě odpovídajících studijních výsledků přijímáni přednostně před uchazeči z jiných středních škol.

Předměty učebního plánu:
český jazyk, cizí jazyk, společenskovědní základ, dějepis, matematika, fyzika, informační a komunikační technologie, tělesná výchova, první pomoc, výchova ke zdraví, biologie, chemie, laboratorní technika, biologie člověka, biochemie a biotechnologie, ekologie, geologie, meteorologie, mikrobiologie, hygiena a toxikologie, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, monitoring životního prostředí, právo životního prostředí, ekonomika a finanční gramotnost, psychologie, konverzace v cizím jazyce, maturitní seminář.

Způsob ukončení vzdělávání: Podle platných předpisů MŠMT ČR je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.
 
Společná (státní) část maturitní zkoušky: ČJ, Cizí jazyk (angličtina), MATEMATIKA u oboru EKO zatím pravděpodobně nebude povinným maturitním předmětem (dle návrhu nařízení vlády se předpokládá povivinná MAT od r. 22/23 - tzn. pro 1. roč. nastupující v září r. 2019)!
 
Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek, a to:
1. ochrana životního prostředí – teoretická zkouška, ústní forma                                       
2. žák si volí dle svého uvážení mezi variantou a nebo b

a) vodní a odpadové hospodářství– teoretická zkouška, ústní forma
nebo
b )přírodovědné předměty – teoretická zkouška, ústní forma                                             

3. monitoring životního prostředí  -  formou obhajoby závěrečné maturitní práce (žákovského projektu) nebo praktickou zkouškou

Další informace: školné 1360,- Kč měsíčně.
Podmínky přijetí: naleznete v části „pro uchazeče o studium

Pro více informací o oboru klikněte na „dokumenty“ – „vzdělávací programy“ – „RVP Ekologie a životní prostředí“.

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.

Více informací