VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

FarmacieKombinovaná forma vzdělávání (dříve dálkové studium) v oboru Diplomovaný farmaceutický asistent (53-43-N/1.) je realizována dle vzdělávacího programu pro kombinovanou formu vzdělávání akreditovaného MŠMT a MZ ČR. 

Délka studia: je 3 roky, školní rok je rozdělen na období zimní a letní, každé období je zakončeno obdobím k získání hodnocení (zkouškovým obdobím). Absolventi získávají titul DiS. (diplomovaný specialista).

Vstupní předpoklady uchazečů: studium je určeno uchazečům s úplným středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.

Organizace kombinovaného vzdělávání: Výuka - konzultace -  probíhají zpravidla (dle počtu studentů v ročníku) 1x za 2 týdny, a to v pátek od 14.05 do 18.10 hod. a v sobotu od 8.05 do 17.20 hod.. Rozpis konzultací s konkrétními daty obdržíte při zápisu (přijímacím řízení). Rozpis konzultací pro aktuální období naleznete rovněž ve vntřní části našich WWW po Vašem přihlášení. Přístupová hesla obdržíte při zahájení 1. ročníku vzdělávání.

Vzdělávání je organizováno kombinovanou formou, tj. střídáním denní a dálkové formy vzdělávání. V rámci dálkové formy vzdělávání probíhá samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce. Konzultace probíhají formou přednášek, seminářů nebo cvičení. Praktickou výuku absolvují studenti kombinované formy vzdělávání v plném rozsahu dle platných norem MZ ČR, tj. minimálně 700 hodin praktického vyučování. Praktická příprava se uskutečňuje jednak formou praktického vyučování v rámci odborných modulů učebního plánu  přímo ve školních laboratořích a odborných učebnách a jednak v rámci odborné praxe na smluvních pracovištích, zejména v lékárnách, výdejnách zdravotnických prostředků, kontrolních laboratořích výrobců léčiv a distributorů léčiv. Odborná praxe probíhá denní formou vzdělávání v rozsahu 5 týdnů v průběhu školního roku. Odborná praxe komplexně završuje a upevňuje problematiku probíranou v rámci teoretické a praktické výuky.

Výuka probíhá v moderně zařízených učebnách a laboratořích s veškerým potřebným přístrojovým a materiálním vybavením.

Vzdělávací program připravuje studenty k výkonu povolání farmaceutického asistenta, který je způsobilý poskytovat zdravotní péči v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 105/2011 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent vzdělávacího programu diplomovaný farmaceutický asistent najde uplatnění na všech farmaceutických pracovištích, zejména ve všech typech lékáren, v laboratořích     pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem (ve zdravotnických zařízeních ambulantní a lůžkové péče), dále jako reprezentant farmaceutických firem apod.

Absolvent se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studiem na vysoké škole. 

Moduly (předměty) učebního plánu: 
Cizí jazyk (volba - AJ, NJ, RJ), latinský jazyk, chemie a biochemie, psychologie a komunikace, informační a komunikační technologie, veřejné zdravotnictví, výchova ke zdraví, první pomoc  a medicína katastrof, anatomie a fyziologie, patofyziologie a patologie,  mikrobiologie a hygiena, výživa člověka, farmaceutická botanika, analýza léčiv, farmakologie, příprava léčiv, laboratorní technika, farmakognózie, chemie léčiv, výdejní činnost, zdravotnické prostředky, základy radiologie, lékárenství, kosmetologie, seminář k absolventské práci, odborná praxe.

Způsob ukončení vzdělávání: Podle platných předpisů MŠMT ČR je vzdělávání ukončeno absolutoriem. Absolventi získávají vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Absolventi jsou oprávněni používat titul diplomovaný specialista - DiS. Konání absolutoria se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Absolutorium:
1/  cizí jazyk

2/  obhajoba absolventské práce               
3/ zkouška z odborných předmětů (modulů), jež se povinně skládá z přípravy léčiv a farmakologie a povinně volitelně z farmakognózie nebo lékárenství.

Další informace :
Ke stravování lze využít restauraci v areálu školy, možnosti ubytování budou sděleny při zápisu (každý si zařizuje individuálně).

Školné:
školné na školní rok 2022/2023 počínaje 1. ročníkem 1900 Kč/měsíc (školné se platí ve dvou pololetních splátkách - předem); na první studijní rok je nutno uhradit do 31. července. Díky spolupráci s budoucími zaměstnavateli (lékárny) mohou studenti čerpat STIPENDIUM (až 80 % školného)!!!

Podmínky přijetí + přihlášky naleznete v části „pro uchazeče o studium"

Pro více informací o oboru klikněte na „ke stažení“ – „školní vzdělávací programy“  - „Diplomovaný farmaceutický asistent“.

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.

Více informací