VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

Atraktivní tříletý vzdělávací program Diplomovaný farmaceutický asistent (53-43-N/1.) je určen pro absolventy s úplným středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.

Výuka je realizována na základě vzdělávacího programu Diplomovaný farmaceutický asistent akreditovaného MŠMT ČR a MZ ČR.  

Školní rok je rozdělen na období zimní a letní, každé období je zakončeno obdobím k získání hodnocení (zkouškovým obdobím). Absolventi získávají titul DiS. (diplomovaný specialista).

Obor vzdělání je zaměřen především na výuku farmaceutických a zdravotnických disciplín pod vedením zkušených pedagogů, včetně odborníků z praxe (farmaceuti, lékaři, vedoucí laboranti). Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách, laboratořích, učebnách ICT. Významnou součástí výuky je odborná praxe v lékárnách. Díky spolupráci s budoucími zaměstnavateli (lékárny) mohou studenti čerpat STIPENDIUM (až 80 % školného)!!! OBOR DFA = JISTOTA ZAMĚSTNÁNÍ

Vzdělávací program připravuje studenty k výkonu povolání farmaceutického asistenta, který je způsobilý poskytovat zdravotní péči v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 105/2011 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Vzdělávání se zaměřuje na osvojení vědomostí a profesních dovedností nezbytných pro plánování, poskytování a vyhodnocování zajišťování zdravotní (lékárenské) péče a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. 

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent vzdělávacího programu diplomovaný farmaceutický asistent najde uplatnění na všech farmaceutických pracovištích, zejména ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých rostlin a při dalších činnostech při zacházení s léčivem (ve zdravotnických zařízeních ambulantní a lůžkové péče), dále jako reprezentant farmaceutických firem apod.

Absolvent se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studiem na vysoké škole. 

Moduly (předměty) učebního plánu: 
Cizí jazyk (volba - AJ, NJ), latinský jazyk, chemie a biochemie, psychologie a komunikace, informační a komunikační technologie, veřejné zdravotnictví, výchova ke zdraví, první pomoc a medicína katastrof, anatomie a fyziologie, patofyziologie a patologie,  mikrobiologie a hygiena, výživa člověka, farmaceutická botanika, analýza léčiv, farmakologie, příprava léčiv, laboratorní technika, farmakognózie, chemie léčiv, výdejní činnost, zdravotnické prostředky, základy radiologie, lékárenství, kosmetologie, seminář k absolventské práci, odborná praxe.

Způsob ukončení vzdělávání: Podle platných předpisů MŠMT ČR je vzdělávání ukončeno absolutoriem. Absolventi získávají vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Absolventi jsou oprávněni používat titul diplomovaný specialista - DiS. Konání absolutoria se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Absolutorium:
1/  cizí jazyk
2/  obhajoba absolventské práce                
3/ zkouška z odborných předmětů (modulů), jež se povinně skládá z přípravy léčiv a farmakologie a povinně volitelně z farmakognózie nebo lékárenství.

Další informace:  školné na školní rok 2022/2023 počínaje 1. ročníkem 1750 Kč/měsíc (školné se platí ve dvou pololetních splátkách - předem). Díky spolupráci s budoucími zaměstnavateli (lékárny) mohou studenti čerpat STIPENDIUM (až 80 % školného)!!!

Podmínky přijetí + přihlášky: naleznete v části „pro uchazeče o studium

Pro více informací o oboru klikněte na „ke stažení“ – „školní vzdělávací programy“ – „Diplomovaný farmaceutický asistent“.

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.

Více informací