VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

Atraktivní tříletý vzdělávací program Diplomovaný farmaceutický asistent (53-43-N/1.) akreditovaný MŠMT a MZ ČR je určen pro absolventy s úplným středním vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.

Výuka je realizována na základě vzdělávacího programu (VP): Diplomovaný farmaceutický asistent, a to v denní i kombinované (dálkové) formě vzdělávání. Školní rok je rozdělen na období zimní a letní, každé období je zakončeno obdobím k získání hodnocení (zkouškovým obdobím). Absolventi získávají titul DiS. (diplomovaný specialista).

Obor vzdělání je zaměřen především na výuku farmaceutických a zdravotnických disciplín pod vedením zkušených pedagogů – odborníků z praxe (farmaceuti, lékaři, vedoucí laboranti). Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách, laboratořích, učebnách ICT. Významnou součástí výuky je odborná praxe v lékárnách. Díky spolupráci s budoucími zaměstnavateli (lékárny) mohou studenti čerpat STIPENDIUM (až 80 % školného)!!! OBOR DFA = JISTOTA ZAMĚSTNÁNÍ

Vzdělávací program připravuje studenty k výkonu povolání farmaceutického asistenta, který je způsobilý poskytovat zdravotní péči v rozsahu působnosti stanovené zákonem č. 105/2011 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Vzdělávání se zaměřuje na osvojení vědomostí a profesních dovedností nezbytných pro plánování, poskytování, vyhodnocování a zajišťování zdravotní (lékárenské) péče a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka.

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent vzdělávacího programu diplomovaný farmaceutický asistent najde uplatnění na všech farmaceutických pracovištích, zejména ve všech typech lékáren, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, pracovištích zabývajících se výrobou a distribucí léčiv, prodejnách léčivých rostlin a při dalších činnostech, kde se zachází s léčivy (ve zdravotnických zařízeních ambulantní a lůžkové péče), jako reprezentant farmaceutických firem apod.

Absolvent se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků nebo studiem na vysoké škole. 

Moduly (předměty) učebního plánu: cizí jazyk (volba - AJ, NJ, RJ), latinský jazyk, chemie a biochemie, psychologie a komunikace, informační a komunikační technologie, veřejné zdravotnictví, výchova ke zdraví, první pomoc a medicína katastrof, anatomie a fyziologie, patofyziologie a patologie, mikrobiologie a hygiena, výživa člověka, farmaceutická botanika, analýza léčiv, farmakologie, příprava léčiv, laboratorní technika, farmakognózie, chemie léčiv, výdejní činnost, zdravotnické prostředky, základy radiologie, lékárenství, kosmetologie, seminář k absolventské práci, odborná praxe. 

  • Studium je zakončeno absolutoriem, absolventi získávají vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy a EUROPASS (celoevropský jednotný soubor dokladů o vzdělání a odborné kvalifikaci) 
  • Absolventi jsou oprávněni používat titul diplomovaný specialista - DiS. 
  • Absolutorium studenti skládají z těchto předmětů: farmakologie, příprava léčiv, cizí jazyk, dále lékárenství nebo farmakognózie. 

Přihlášky: v části KE STAŽENÍ nebo PRO UCHAZEČE (přihlášky k 1. kolu přijímacího řízení - zápisu je nutno odeslat do konce května

Přijímací řízení = ZÁPIS probíhá v roce 2021 INDIVIDUÁLNĚ po předchozí domluvě v termínu od 9. 6. do 28. 6.2021; prosíme, domluvte si předem termín na studijním oddělení: sekretariat@farmeko.cz či telefonicky: 725 392 260

Další informace: školné na školní rok 2022/2023 počínaje 1. ročníky: 1750 Kč/měsíc denní studium; 1900 Kč/měsíc kombinované studium (školné se platí ve dvou pololetních splátkách - předem). Díky spolupráci s budoucími zaměstnavateli (lékárny) mohou studenti čerpat STIPENDIUM (až 80 % školného)!!!

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.

Více informací