VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

PROVOZ ŠKOLY vzhledem ke covid 19

Pokyny a sdělení pro studenty, žáky, rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků k hygienickým pravidlům a provozu školy od 18. 9. 2020

HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO ŽÁKY, STUDENTY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

Ø  Vstup do budovy školy je umožněn pouze studentům a zaměstnancům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

Ø  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Ø  VŠICHNI ŽÁCI, STUDENTI A ZAMĚSTNANCI jsou povinni nosit roušky ve všech prostorách školy včetně učeben a laboratoří!

Ø  Každý student bude mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

Ø  U vstupu do budovy školy, v každé učebně a na toaletách jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 

Ø  V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači nebo provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

Ø  Každý dodržuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Ø  Škola upozorňuje zaměstnance školy, studenty, žáky  a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

Ø  Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

Ø  Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale věnuje těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) dodržuje tento postup: 

o    příznaky jsou patrné již při příchodu žáka/studenta do školy – žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 

o    příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 

o    příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde
 k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy,

o    v souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C,

o    ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu,

o    v izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka,

o    žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost či praktický lékař.

 FORMY VÝUKY, ÚHRADA ČÁSTI NÁKLADŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen „školné“- viz Smlouva o vzdělávání)

Ø  Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/kurzu. 

Ø  Prezenční výuka dotčených žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Ø  Dle školského zákona mají žáci a studenti povinnost se distančně vzdělávat. 

Ø  Pokud v důsledku mimořádných opatření dojde k uzavření školy (např. na základě rozhodnutí KHS nebo MZd), s ohledem na povinnost středních a vyšších odborných škol poskytovat vzdělávání distančním způsobem, nevzniká nárok na vrácení či odpuštění školného.

Ø  Pokud je určitému žákovi/studentovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a ani v tomto případě nevzniká nárok na vrácení či úlevu ze školného. 

 Děkujeme za pochopení a dodržování výše uvedených pokynů. 

 V Jihlavě dne 17. 9. 2020                    Ing. Miroslav Klofáč - zřizovatel školy, jednatel

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.

Více informací