VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.
Právě se nacházíte: FARMEKO

Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Tento web provozuje FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.. Pokud navštívíte náš web, pročítáte texty, prohlížíte obrázky, svěřujete nám své osobní údaje. Následující text vám poví, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, jak je chráníme a jaká práva máte v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Co je to GDPR

GDPR je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation), zkráceně ONOOÚ (GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Informace o zpracování osobních údajů dle čl.13 a násl.GDPR

Podmínky zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správce

Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce. Určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. (dále jen: „Správce“).

2. Kontaktní údaje Správce

Adresa: Znojemská 4880/76, Jihlava 58601
Email: farmeko@farmeko.cz
Tel. kontakt: 567 306 261

3. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u správce jmenován.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.

Identifikační údaje – údaje sloužící k jednoznačné identifikaci u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, titul, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, místo narození, bydliště, adresa trvalého pobytu.

Kontaktní údaje – údaje umožňující kontakt

kontaktní adresa, ID datové schránky, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a další obdobné údaje

Další údaje o klientovi, záznamy komunikace s klientem (např. emailová komunikace), další údaje nezbytné pro realizaci služeb poskytovaných správcem dle povahy konkrétní služby, IP adresu

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pro naplnění těchto účelů a zákonných důvodů:

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů (bez souhlasu subjektu údajů) je

- zpracování za účelem splnění smlouvy mezi vámi (subjekt údajů) a Správcem;

- zpracování za účelem splnění právní povinnosti vztahující se na správce, vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Ve vztahu ke klientům - např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb. o daních 
z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnot a další;

Právní základ pro zpracování osobních údajů představují zejména následující právní předpisy:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
 • zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
2. účelem zpracování osobních údajů je

BEZ SOUHLASU

<- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení 
a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Oprávněné zájmy správce pro zpracování osobních údajů

V určitých případech zpracovává správce osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR., tedy pro účely oprávněných zájmů příslušného správce. Pro tento druh zpracování nepotřebuje správce souhlas subjektu údajů. Nicméně rozsah takového zpracování je omezen, správce proto vždy důsledně posuzuje oprávněnost takového zájmu (správce provádí tzv. balanční test, tedy zda zájmy správce mají přednost zájmy nebo základními právy 
a svobodami subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů).

MEZI OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY PATŘÍ NAPŘ.:

- příprava smluvní dokumentace klienta
- ochrana právních zájmů správce
- přímý marketing skrz e-mail

Za tímto účelem shromažďujeme Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, jaké stránky na našem webu navštívíte, na co klikáte v e-mailu, kdy e-maily nejčastěji otevíráte. Tyto údaje využíváme za účelem přímého marketingu (zasílání a zobrazování obchodních sdělení).

Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Shromažďování informací Cookies a IP adresa

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více o tom, jak používáme cookies, ale také, jak můžete sami cookies povolit či zakázat, si přečtěte v našich Zásadách při práci s cookies.

Koho využíváme pro zpracování cookies?

- Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

- Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

SE SOUHLASEM

- Zpracování (uchování) osobních údajů klienta pro případné oslovení s nabídkami služeb a produktů poskytovaných správcem (po dobu 3 let).

- Zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

- Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Váš souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů písemnou formou.

III. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Správce poskytuje osobní údaje těmto subjektům (třetím stranám):

- orgánům státní správy, zejména soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutorské úřady, insolvenční správci, Česká správa sociálního zabezpečení, veřejné zdravotní pojišťovny

apod.;

- k vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí 
a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů;

- subjektům, za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, např. doručovatelům;

- subjektům zajišťující marketingové služby.

- pouze se souhlasem subjektu údajů nebo na jeho žádost správce poskytne údaje i dalším subjektům.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb
INTERNET CZ, a.s. , Ktiš 2, Prachatice, IČ: 26043319

Analytické nástroje

Google Analytics - statistiky návštěvnosti webu Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Příjemci osobních údajů ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu trvání účelu zpracování na základě alespoň jednoho právního titulu. Osobní údaje jsou tak zpracovávány po dobu trvání smlouvy nebo na základě jiného právního titulu, na základě něhož jsou zpracovávány.

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po ztrátě právního titulu budou osobní údaje vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou je správce povinen tyto údaje uchovávat.

Zákonem stanovené doby zpracování stanoví např. zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a další.

V. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů

VI. Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: farmeko@farmeko.cz

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup 
k těmto osobním údajům.

- Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. 
S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to 
i poskytnutím dodatečného prohlášení.

- Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

- Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v těchto případech:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

- Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

- Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat 
a případné pochybení napravit.

Dozorovým úřadem je:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.4.2020.

Děkujeme za důvěru
Ing. Miroslav Klofáč

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je:

FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o., Znojemská 4880/76, 586 01 Jihlava (dále jen: „Správce“), má zájem zpracovávat informace týkajících se svých zákazníků, dále jen „subjekty údajů“. Informace týkající se subjektů údajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Osobní údaje subjektů údajů budou Správcem zpracovávány pro účely plnění smlouvy a marketingové činnosti. 
V případně i pro předání třetím stranám, a to výhradně ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

V případě, že subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány v rozsahu:

- jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo, IP adresa, cookies, a po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a po dobu 3 let od skončení smluvního vztahu se Správcem.

Osobní údaje subjektů budou předávány třetím stranám pouze za účelem:

 • plnění zákonných povinností Správce,
 • plnění smluvních povinností Správce ze smlouvy uzavřené se subjektem údajů,
 • vlastní marketingové činnosti Správce,
 • uplatnění a vymáhání oprávněných práv a zájmů Správce.

Předpokládaní příjemci Osobních údajů subjektu údajů jsou zejména:

- orgány veřejné správy,
- provozovatelé poštovních služeb a služeb elektronických komunikací,
- pojišťovny, státní orgány, soudní orgány.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese: farmeko@farmeko.cz

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.

V Jihlavě dne 24.4.2020
Ing. Miroslav Klofáč

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.

Více informací