VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, S.R.O.

Škola FARMEKO se prostřednictvím studentů a učitelů zapojuje do celé řady různorodých aktivit – projektů, soutěží, olympiád apod. 

AKTUÁLNÍ DĚNÍ a FOTA SLEDUJTE NA NAŠEM FACEBOOK profilu!!! Přehled o našich aktivitách naleznete také v každoroční Výroční zpávě o činnosti školy v části KE STAŽENÍ.
Našimi posledním nejvýraznějšími úspěchy a projekty jsou:

  • projekt JAZYKOVĚ-VZDĚLÁVACÍ POBYT STUDENTŮ - ANGLIE (2016), SKOTSKO (2018), IRSKO (2020)
  • zařazení školy do programu "EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL" - do tohoto programu jsme byli zařazeni již potřetí, a to jako jedna z mála škol Kraje Vysočina a jako jediná škola soukromá; jde o projekt MŠMT, který hodnotí školy podle výsledků v soutěžích a olympiádách; škola FARMEKO byla zařazena do tohoto programu díky úspěchům studentů ve vědomostních olympiádách a Středoškolské odborné činnosti (SOČ)
  • ÚSPĚŠNÁ UMÍSTĚNÍ v krajských kolech Biologické olympiády, Ekologické olympiády
  • úspěšné reprezentace a umístění na Mezinárodní odborné konferenci zdravotních laborantů a laboratorních asistentů "STUDENTLAB". 
  • aktivní účast a úspěšná umístění našich studentů v přehlídkách odborných prací a projektů "STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST" -  (SOČ)

Pravidelně se jako partneři účastníme projektů Magistrátu města Jihlavy „Projekt Jihlava - zdravé město“, „Dny zdraví“, „Den Země“, kde se studenti aktivně podílejí na zabezpečení organizace těchto akcí.

V současné době je škola FARMEKO partnerem projektu „Za poznáním a vědou do muzea aneb rozvíjíme klíčové kompetence v muzeu“ (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, předkladatel projektu: Muzeum Vysočiny Jihlava). Škola sponzoruje odborný časopis Acta rerum naturalium (Muzeum Vysočiny Jihlava).

K úspěšným školním akcím patří každoroční projekt „Velcí malým“, v rámci kterého studenti připravují pro žáčky mateřské školy a žáky ZŠ „přírodovědné a zdravovědné dopoledne“.

Studenti pravidelně zpracovávají dlouhodobé studentské projekty - tento typ projektů je realizován jako součást praktické části maturitní zkoušky, jako absolventská práce či odborná prezentace.  Studenti zpracovávají odborná témata z oblasti ochrany zdraví, diagnostických a vyšetřovacích metod,  farmacie, životního prostředí ap.

Škola FARMEKO je zapojena do projektu Charity ČR „Adopce na dálku“ – sponzorujeme vzdělávání indické holčičky Bency.  Navíc se pravidelně zapojujeme do různých dalších projektů podporujících znevýhodněné spoluobčany, např. projektu „Světluška“, „Život dětem“ , „Zdravotní klaun“ apod.

Škola aktivně spolupracuje se ZOO Jihlava (spolupodílí se např. na zabezpečení akcí ke Dni Země, Dni dětí, sponzoruje rysa ostrovida, účastní se tzv. Afrických konferencí).

Každoročně je vyhlašována školní soutěž ve fotografování přírody a environmentálních problémů v krajině. Studenti se navíc zapojují do fotografických soutěží na přírodovědná témata vyhlašovaných různými organizacemi, např. Muzeem Vysočina „Foto-Natura“. Naši studenti patří k úspěšným, jejich fotografie jsou součástí výstav Muzea Vysočiny atd.

Ekologická a Biologická olympiáda - v krajských kolech těchto olympiád bývá škola FARMEKO zastoupena  jako jediná odborná škola mezi gymnázii. Naši studenti dosahují pravidelně velmi dobrá umístění.

Ve škole FARMEKO jsou dále pravidelně pořádány akce a výstavy zaměřené na environmentální výchovu, kulturní akce – návštěvy kina, divadla, výstav, zahraniční zájezdy (předvánoční Vídeň, Anglie, Skotsko, Irsko), školní vánoční zpívání, řada odborných exkurzí, zapojujeme se do sportovních soutěží apod.

Speciální odborné přednášky, odborné exkurze, odborné praxe a další aktivity jsou realizovány na základě spolupráce se sociálními partnery školy, ke kterým patří především Magistrát města Jihlavy, Nemocnice Jihlava, desítky lékáren po celé ČR a na Slovensku, Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, Státní veterinární ústav Jihlava, Výzkumný ústav veterinární Brno, Muzeum Vysočiny Jihlava, ZOO Jihlava, Ekoinfocentrum Jihlava a mnoho dalších organizací.

Významným prvkem pro zabezpečení kvality a aktuálnosti teoretického a praktického vzdělávání je pro školu FARMEKO spolupráce s vysokými školami, konkrétně s Veterinární farmaceutickou univerzitou v Brně, Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně a s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě.

Cookies nám pomáhají k vaší spokojenosti

Soubory cookies nám pomáhají řídit obsah stránky tak, aby vyhovovaly vašim představám.

Více informací